##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

  •   Yakup Durmaz

  •   Özlem Özer

  •   Sinan Çavuşoğlu

Abstract

The purpose of this study is to measure brand loyalty and brand sensitivity among high school students. The research sample was composed of 338 vocational high school students in a district of Southeastern Anatolia. Questionnaire was used as data collection tool in the study. The questionnaire included demographic factors, socio-cultural factors and psychological factors to measure brand loyalty and brand sensitivity. The collected data were analyzed with SPSS program. Findings have shown that there was no significant difference between men and women with both brand loyalty and brand sensitivity, and that education level of parents, families, peers and social class positively affected brand sensitivity. It has also been found that psychological factors had a positive effect on brand loyalty and brand sensitivity of young people.
 

Keywords: Brand, Brand Loyalty, Brand Sensitivity

References

N. Allen, J.,and J. P. Meyer, “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization,” Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 63(1), pp. 1-18.1990.

T. Ak, “Marka Yönetimi Ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri,” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman. 2009.

T. Ambler, and C. Styles, “Brand Development Versus New Product Development: Toward a Process Model of Extension Decisions,” Journal Of Product &Brand Management. 6 (4), 1997, pp. 222-234.

A. Ayhan, “ Yaşamdan Örneklerle Yedi Adımda Markalaşma,” Sistem Yayıncılık, Brand Management MKT 505, 2012,

B. Balıkçıoğlu, and S. Oflazoğlu, “Marka Evangelizmi, Benlik-Marka İmajı Uyumu ve Marka Sadakati İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Tüketici ve Tüketim Araştırma Dergisi, 7 (2), Aralık, 2015, pp. 19-45.

T. Dereli, and A. Baykasoğlu, “Toplam Marka Yönetimi,” İstanbul Hayat Yayınları, 2007, pp. 241, 325.

T. K. Devrani, “Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma,” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (3), 2009, pp. 407-421.

M. Doğan, “Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güven ve Marka Bağlılığı İlişkisi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük, 2012.

M. K. Ercan, M. Öztürk, K. Demirgüneş, E.S. Başcı, and İ. Küçükkaplan, “Marka Değerinin Tespiti. Ankara: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Aralık. 2010

N. Eriş, and Ş. Kutlu, “Marka Bağlılığı Yaratmada Müşteri İlişkileri Yönetimi,” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Ankara, Mayıs 2007, pp. 26.

O. Eru, “Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 2007.

İ. B. Ilıcalı, Ö. Yönet, Ş. Şahin, and H.K. Suher, “Algılanan Marka Benzerliğinin; Marka Sadakati, Marka Tatmini ve Servis Kalitesi ile Olan İlişkisi: Kargo Kategorisine Yönelik Bir Araştırma,” Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2 (46), 2016, pp. 295-319.

K. Keller, (1988). Strategic Brand Management Building, Measuring And Managing Brand Equity. Global Edition, Fourth Edition, 590.

Ü. Kement, and S. Çavuşoğlu, “ Hafızaya Yönelik Müşteri Deneyimlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Yeşil Oteller Örneği,” Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 2017, pp. 172-194.

R. Leahy, “Brand Loyalty in Fast Moving Consumer Good Markets: The Role of Bonds,” International Journal of Business And Management, 3 (12), 2008, pp. 7-19.

M. Mellens, M.G. Dekımpe, and J.B.E.M. Steenkamp, “A Review of Brand -Loyalty Measures in Marketing,” Tijdschrift Voor Economie En Management. XLI (4), 1996, pp. 507-533.

Ş. Mızırakçı, “Gençlerin Markaya Duyduğu Güven ve Memnuniyetin Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri-KTÜ Örneği,” Yayınlanmamış Yüksek

B. Schmitt, and A. Simonson,” “Pazarlama Estetiği. Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik Yönetimi. (Çev: Zelal Ayman), Sistem Yayıncılık: 245, Haziran, 2000.

E. Sönmez, “ Giyimde Marka Bağlılığı ve Marka Duyarlılığı: Gençler Üzerine Bir Araştırma.” Yayınlanmamış Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2009.

Ö. Şahin, “ Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. 2007.

A.S. Taylor, K. Celuch, and S. Goodwin, “ The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty.Journal of Product &Brand Management, 13 (4), 2004, pp. 217-227.

S. Ünal, A. Deniz, ve Can P., “ Marka Bağlılığı ve Kişisel Değerler Açısından Pazar Bölümleme.”İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 22 (1), Ocak, 2008, pp. 211-237.

R. V. Vliet, “ Brand Sensitivity: A Case for Shoes.” Master thesis, 47, 2010.

L. Wood, “ Brands and Brand Equity: Definition and Management.” Management Decision, 38(9), 2000, pp. 662-669.

TDK, “Markaların Korunması Hakkındaki 556 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5. Maddesi.” www.tdk.gov.tr.2017 (Erişim Tarihi: 05.04.2017).

D. Yadin, “ The International Dictionary of Marketing. “KoganPage, 442. 2002.

O. Yıldız, “ Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakati İlişkisinin Belirlenmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2006.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Durmaz, Y., Özer, Özlem, & Çavuşoğlu, S. (2020). A Field Research On Youth’s Brand Loyalty And Brand Sensitivity In Clothes: A Application in Turkey. European Journal of Business and Management Research, 5(2). https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.2.259